Nieuws

Op weg naar een energieneutraal Lochem

Zonnenergie

Beleid zonneparken
Het nieuwe college heeft een mooie stap voorwaarts gemaakt naar een energieneutraal Lochem. De raad heeft het beleid vastgesteld voor zonne-energie, waarbij er ruimte komt voor 100 hectare aan zonneparken op landbouwgrond. Voorwaarden zijn een zorgvuldig proces met omwonenden en een goed landschappelijk inpassingsplan.

Nieuwbouw stal in Berkelvallei
Langs de Berkelvallei in Almen heeft een agrariër een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor het oprichten van een grote stal. GroenLinks is voorstander van de overgang naar een werkelijk duurzame en natuur-inclusieve vorm van landbouw. Deze nieuwe stal is een voortzetting van de ongewenste intensieve landbouw. Ook vinden we het niet verstandig een grote stal te bouwen in een uniek natuur- en recreatiegebied in de Achterhoek, waarin afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Helaas waren wij in de minderheid en zal de stal toch kunnen worden gebouwd.

Voorstel jongerenwerk GroenLinks aangenomen
Wij zijn blij dat de gemeenteraad ons voorstel over jongerenwerk, met als mede-indieners CDA en D66, heeft aangenomen. In het voorstel vragen we het college naar uitbreiding van het jongerenwerk in de kernen buiten Lochem.

De fractie van GroenLinks wenst u een mooie zomer!

Geen megastal in Almens natuurgebied

GroenLinks is uitermate kritisch over de plannen voor de bouw van een megastal in Almen. De beoogde bouwlocatie ligt in het nationaal Landschap de Graafschap, vlakbij de meanderende Berkel. GroenLinks heeft deze plannen geagendeerd voor de politieke avond van 2 juli.

Lees verder

Dichtbij, duurzaam, doen!

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat levert uitdagingen en kansen op voor de gemeente Lochem. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Hoe gaan we daar in Lochem nuchter en passend bij onze eigenheid mee om? Hoe zorgen wij voor een toekomstbestendige wereld voor onze kinderen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners het goed met elkaar hebben?

 

Naar het coalitieakkoord

Naar een groen en sociaal akkoord

Van 3 naar 4 zetels
Ons motto bij de gemeenteraadsverkiezingen was: GroenLinks wil Lochem veranderen, samen met jou. En dat gaan we doen! Dankzij jullie vertrouwen hebben we een zetel gewonnen, van 3 naar 4 zetels. Kiezers van GroenLinks: bedankt voor jullie steun!

Onderhandelingen
De drie winnende partijen, GB, VVD en GroenLinks zijn inmiddels ver gevorderd in de onderhandelingen over een gezamenlijk coalitieakkoord. Waarbij een uitnodigende en open houding naar onze inwoners en organisaties, het gezamenlijke uitgangspunt is. GroenLinks bracht als speerpunten in: zorg op maat, meer aandacht voor natuur en landschap en aanpak van de klimaatverandering.

Afscheid van Tonnie Tekelenburg
Als Henk van Zeijts onze wethouder wordt, bestaat onze fractie straks uit: Jolande van Borrendam, Linda Sanders, Willem Beekman en Bernhard Aikink. Afscheid hebben we genomen van Tonnie Tekelenburg – voormalig fractievoorzitter, bekend als inspirerende duizendpoot en verbinder. We bedanken Tonnie voor zijn inzet voor een sociale en duurzame gemeente!

Installatie nieuwe raad en start formatie

Het was een druk weekje. Op 28 maart namen we afscheid van de oude gemeenteraad, onder meer van GroenLinkser Tonnie Tekelenburg. Op 29 maart was er de installatie van de nieuwe raadsleden, met vier zetels voor GroenLinks. Op 30 maart werd de eerste stap gezet naar de formatie van een nieuwe coalitie.

Lees verder

Dag Hennie

Beste Hennie,

Ruim vier jaar lang hebben wij elkaar wekelijks brieven geschreven in de Berkelbode. Ik heb het met plezier gedaan en vond het een leuke manier om met jou van gedachten te wisselen over wat ons bezig houdt. Jij hebt aangegeven dat je het na acht jaar in de Lochemse gemeenteraad genoeg vind. De afgelopen jaren ben ik je gaan kennen als een betrokken man, waarbij jij je hebt ingezet voor een eenvoudige heldere gemeentelijke begroting en -  zoals ook bij je vorige brief - met de jouw kenmerkende stijl: hou op met die praatfabriek, gewoon doen, oftewel, niet lullen maar poetsen!

De hele brief