Wonen en doelgroepen

Wij willen voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij willen voor iedereen een passende woning.

Sociale huur- en koopwoningen

Bij nieuwbouwprojecten willen we voldoende aandacht voor sociale huur en sociale koop. De voorraad sociale huurwoningen moet groot genoeg blijven om iedereen met een laag inkomen te kunnen huisvesten. Nieuwbouw moet energieneutraal (zonder aardgas) en levensloopgeschikt zijn. Ook zorgen we voor voldoende woningen voor statushouders.

Specifieke doelgroepen

GroenLinks wil meer variatie in woningen, naar de behoefte van specifieke doelgroepen. Voorbeelden zijn senioren, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problematiek. Bij projectmatige nieuwbouw worden ook enkele rolstoelgeschikte woningen gerealiseerd. De gemeente moet samen optrekken met de woningcorporaties voor de realisatie van nieuwe woonconcepten.

Jongeren

Jongeren die hier zijn opgegroeid en in de regio werken, willen we graag een woonplek bieden. Het is een gegeven dat veel jongeren Lochem verlaten voor werk of studie. Voor degenen die willen blijven,  zorgen we voor voldoende woningen in sociale huur of goedkopere koop, zo mogelijk in het eigen dorp.

Alternatieve woonwensen

We willen alternatieve woonvormen en -wensen, met een kleine voetafdruk (beperkte milieulast), mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan yurts, ‘tiny houses’, een ‘studentenhuis’ voor alleenstaanden, maar ook aan een huurderscoöperatie. Dit willen we vooral in de bebouwde kom realiseren. We willen geen nieuwbouw op nieuwe locaties in het buitengebied. 

Cultureel erfgoed

We zetten ons in voor ons cultureel erfgoed zoals het “Beschermd Stadsgezicht Berkeloord”  en zien toe op de naleving van de geldende regelgeving door de gemeente.