Helder bestuur

Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en schoner kunnen maken.

Echte gesprekken

We willen nieuwe vormen van overleg met inwoners. GroenLinks vindt dat de rondetafelgesprekken een echt gesprek moeten zijn tussen inwoners en raadsleden. En mensen die inspreken moeten te horen krijgen hoe hun vragen en ideeën zijn verwerkt in de besluitvorming.

Mondeling contact

We zorgen ervoor dat er behalve contact via internet ook altijd laagdrempelig mondeling contact mogelijk blijft met de gemeente. Niet iedereen is thuis op de digitale snelweg.

Inspraak bouwplannen 

Initiatiefnemers voor bouw- en ontwikkelplannen en omwonenden moeten gelijkwaardig worden behandeld. In de afgelopen raadsperiode leken beslissingen soms al te zijn genomen in het voordeel van initiatiefnemers. Wij willen dat inwoners en dorpsraden eerder worden geïnformeerd en betrokken.

Burgerinitiatieven

Bij burgerinitiatieven is een andere houding van de gemeenteraad nodig. De raad stelt kaders, maar laat de inhoudelijke uitwerking aan de initiatiefnemers over, en toetst alleen of aan de kaders is voldaan.

Omgevingswet 

GroenLinks vindt dat de gemeente onze inwoners  actief moet betrekken bij de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet stemt de plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af. De gemeente krijgt meer ruimte om het beleid af te stemmen op eigen behoeften en doelstellingen, zoals de behoefte aan een groene leefomgeving.

Openbaar- en inzichtelijkheid 

We willen dat het werk van de gemeente inzichtelijk  is. Gemeentelijke stukken zijn in principe altijd openbaar en gemakkelijk beschikbaar. Dat begint bij verbetering van de website van de gemeente Lochem; er zijn genoeg voorbeelden van waar het beter kan (bijvoorbeeld Zeist).

Solide financiën 

GroenLinks weegt keuzes financieel solide af: de meerjarige begroting moet sluitend zijn. We willen verder dat de begroting toegankelijk en inzichtelijk is voor iedereen, met een zoekfunctie in de bestaande begrotingsapp