Energieneutraal Lochem

De gemeente Lochem wil in 2030 klimaat- of energieneutraal zijn. Daarom maken we zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en zijn blij met lokale energiecoöperaties. We stimuleren hergebruik van materialen.

Concrete energiedoelen

GroenLinks wil het energieneutrale doel voor 2030 concreet maken, met strakke kwantitatieve doelen. De gemeente Lochem moet hard aan de slag met energiebesparing en een ruimtelijke visie voor duurzame energie. We vragen inwoners mee te denken over manieren om de energiedoelen te halen.

Duurzame energie

GroenLinks wil ruimte voor alle vormen van duurzame energie, omdat we alle mogelijkheden uit zon, wind, water en aarde moeten benutten. Klimaatverandering overstijgt andere problemen, zoals landschapsvervuiling. Windmolens realiseren we bij voorkeur in collectief eigendom, maar in ieder geval volgens de NWEA- gedragscode ‘Windenergie op het Land’. Daarin staat dat initiatiefnemers omwonenden tijdig en volledig moeten informeren en een vergoeding moeten geven voor waardedaling van huizen en de aantasting van woongenot. Voor zonne-energie kijken we in eerste instantie naar gronden met de bestemmingen wonen, kantoren en industrie, en pas in tweede instantie naar landbouwgronden. Voor de inpassing van wind- en zonneparken willen we een zorgvuldig proces met omwonenden.

Energiebesparing

GroenLinks wil ook sterk inzetten op energiebesparing. We stimuleren particulieren door middel van subsidies. In haar begroting geeft de gemeente aan hoe zij (met de omgevingsdienst) het Midden- en Kleinbedrijf gaat verleiden om te voldoen aan de energienormen uit de Wet Milieubeheer. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door maatschappelijk vastgoed energieneutraal te maken.

Verwarming zonder aardgas

We willen af van verwarming met aardgas. We sluiten nieuwbouwprojecten niet langer aan op het aardgasnet. Energieneutraal bouwen is goed haalbaar in de nieuwbouw, door goede isolatie, groene daken, zonnepanelen en warmtepompen. We willen een pilotgebied aanmelden voor het Gelders programma Wijk van de Toekomst om van het gas af te gaan, in samenspraak met bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en energiecoöperatie.

Leerlingen doen mee

We willen het basis- en voortgezet onderwijs betrekken bij energieneutraal Lochem. Leerlingen kunnen een vernieuwende bijdrage leveren aan de belangrijkste programma’s van de gemeente. College- en raadsleden gaan zélf voor de klas. We willen een jongeren-‘green deal’ met concrete doelen en monitoring.

Circulaire economie

GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw gebruikt. We gaan verder met gescheiden afval inzamelen, met als streven maximaal 25 kg restafval per huishouden per jaar. Ten slotte stimuleren we reparaties (denk aan Repair Café) en het samen gebruiken van spullen