Berkel

Zorg om afvalwater in Berkel

De fractie van GroenLinks maakt zich nog altijd grote zorgen om de schade die wordt aangericht door het lek in de persleiding die het afvalwater van melkverwerkende industrie rond Lochem afvoert. Al sinds vorige week maandag stroomt vervuild afvalwater de Berkel in. Gevolg: tienduizenden dode vissen en enorme schade aan water- en bodemkwaliteit. Hoewel een noodoplossing directe vervuiling van de Berkel lijkt te verminderen, zijn de zorgen van de fractieleden groot.

GroenLinks heeft het waterschap gevraagd welke reinigingsmiddelen er in het afvalwater zitten. Omdat het waterschap pas maandag met medewerkers van Friesland Campina om tafel zit, heeft de fractie van GroenLinks zelf wat onderzocht. Een vergelijking van de waterkwaliteit tussen water bij de stuw bij Velhorst en een schoon deel van de Berkel stroomopwaarts laat zien dat het vervuilde deel significant meer basisch is. Dat wil zeggen dat er loog in het water zit. GroenLinks veronderstelt dat het natronloog betreft, maar zal tot maandag moeten wachten op meer informatie.

De enorme omvang van de natuurschade en de massale vissterfte gaan GroenLinks aan het hart. De fractie heeft onderstaande vragen aan het college gesteld en hoopt dat alle partijen zich maximaal inzetten verdere natuurschade te voorkomen.

1. Behalve eiwitten zitten er ook reiniginsmiddelen in het afvalwater. Welke zijn dat precies en wat doen deze middelen met de waternatuur?

2. Wat veroorzaakt de dood van de vissen? De verteerde melkresten, de temperatuur van het afvalwater of de reinigingsmiddelen?

3. Nu wordt het vervuilde water opgevangen op een gebied dat het waterschap onder laat lopen. Kan de verontreiniging vanuit dit bassin naar het grondwater en via het grondwater weer naar de Berkel stromen? Wat is het effect op het bodemleven en het grondwater en wat betekent het voor de volksgezondheid in de omgeving?

4. In De Stentor stond het getal van 400.000 liter per uur aan lozing afvalwater. Klopt dit getal en wordt die hoeveelheid nog steeds geloosd?

5. Het advies is om vee en honden niet bij het water te laten. Wat betekent dat voor de in het wild levende dieren zoals reeën en vogels die hier mogelijk ook van drinken?

6. Wordt met de doorgaande lozing niet in strijd met de milieuwet gehandeld?

7. Heeft Friesland Campina een calamiteitenplan voor dit soort situaties? Kan de melkaanvoer door boeren tijdelijk naar andere locaties worden verplaatst en daar worden verwerkt?